ER DETTE GODT NOK FOR BEFOLKNINGA I NORD. - Fagforbundet

ER DETTE GODT NOK FOR BEFOLKNINGA I NORD.

ambulasefly.jpg

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener dagens private drift av luftambualsetjenesten fungerer. Men utvalget kommer likevel med flere forslag til tiltak som kan forbedre tjenesten. Ikke godt nok mener Rødt og Fagforbundet.

 Luftambulansetjenesten har vært i kraftig turbulens de siste årene.

Leder av gruppa, Sven Ole Fagernæs preseneterte rapporten. Det er sett på tre modeller av fremtidens drift av tjenesten, men konklusjonene har falt enstemmig på dagens modell med noen endringer.

I vårt arbeid har vi lagt vekt på hvilken modell som bet løser utfordringene som er identifisert. Dette blir best ivaretatt gjennom forbedringer i dagens modell, der oppreativ drift også i fremtiden blir ivaretatt av profesjonelle luftorganisasjoner etter anbudskonkurranse sier Fagernæs.

Flere forsinkelser da nytt selskap overtok.

Gruppa har hatt i oppdrag å vurdere dagens modell opp mot andre driftsformer på bakgrunn av mye kritikk rundt dagens private drift. Sommeren 2019 overtok det svensk – britiske selskapet Babcock drifta av luftambulansetjenesten i Norge.

Selskapet fikk tidlig kritikk for dårlig beredskap og flere av ambulanseflyene deres var ute av drift på grunna av tekniske problemer.

I perioden 1. juli 2019 til november samme år ble det registrert 286 hendelser der oppdrag har blitt forsinket eller overført fra fly til andre ressurser som redningshelikopter eller Forsvarets helikopter.

Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Flyverforbundet og Fagforbundet har rådet ekspertutvalget til å gå inn for offentlig drift av luftambulansen.

Babcock Norway  opplyser at de har hatt tilnærmet tull tilgjengelighet på sine fly de siste månedene.

Forbedringer i dagens modell.

Ekspertgruppa foreslår forbedringer i anskaffelsesprosessen og at det stilles krav i kontrakten om gradvis overføringer av baser ved operatørbytte. De mener også at det ved fremtidige kontrakter bør vurderes omd et skal være to operatører i ambulansehelikoptertjenesten.

Da Babcock overtok drifta etter Lufttransport, gikk mange av de ansatte fler hundretusen kroner ned i lønn. Ansienniteten de hadde som flyger fikk de ikke med seg.

Ekspertgruppa forslår at de i fremtidige anbud legges innkrav om at de ansttes lønns og arbeidsvilkår videreføres.

-Det er avgjørende å i vareta kompetanse og sikre kontinuitet i samarbeidsforholdet i luftambulansetjenesten. Det bidrar til å ivareta beredskap, flysikkerhet og befolkningens trygghet, sier Helse og omsorgsminister Bernt Høie.

Kritiske

Rødt leder Bjørnar Moxnes sier han ikke er beroliget av utvalgets anbefaling. Han viser til at rapporten slår fast at offentlig drift fjerner risikoen for kvalitetsreduksjon i forbindelser med operatørbytte og gir bedre vilkår for kvalitet og pasientsikkerhet.

Da er det uforsvarlig å fortsette å gamble med befolkningens trygghet  ved å tviholde på en anbudsmodell som har ført til nettopp dårligere pasientsikkerhet. Rødt lederen påpeker at konstnadskonkurranse aldri må veie tyngre enn trygghet i helsetjenestene.

Moxnes sier videre; -det er bra at utvalget foreslår en forutsetning som virksomhetsoverdragelse som sikrer at personalet skal få fortsette, men vi må også fjerne anbudssystemet som svekker pasientsikkerheten og føre til så mye utrygghet i befolkningen.

Fagforbundet deler bekymringen til Moxnes, også de mener at staten bør overta den operative driften av tjenesten.

Fagforbundet er både bekymret og forundret over denne konklusjonene. Tjenestenes natur, strukturelle endringer i helsetjenesten og endringer i ambulansetjenestens rolle tilsier at kontinuerlig behov for å tilpasse tjenesten til denne utviklingen. Langvarige kontrakter bidrar til mindre fleksibilitet og kan gjøre det vanskelig å gjennomføre ønsket og nødvendige endringer i kontraktsperioden, sier nestleder i Fagforbundet Sissel Skoghaug.

Teksten er et utdarg av artikkel i NRK 22. mars 2021.